Polecane programy do skutecznego mailingu

E-mail mar­ke­ting to opty­malne połą­cze­nie sku­tecz­nej stra­te­gii dzia­ła­nia w inter­ne­cie z pro­gra­mem do mailingu. Oczy­wi­ście dobór odpo­wied­niego narzę­dzia zwią­zany jest z kom­plek­sową reali­za­cją zadań z tego zakresu. Obec­nie na rynku mamy dostęp do wielu pro­gra­mów słu­żą­cych do mailingu. Poni­żej przed­sta­wimy pro­gramy do mailingu, które szcze­gól­nie pole­camy.

Komu­ni­ka­cja bizne­sowa za pomocą pro­gramu do mailingu

Program do mailingu to opro­gramowanie, które służy do opty­ma­li­za­cji zadań z obszaru e-mail mar­ke­tingu. Takie zaawan­so­wane narzę­dzie mailin­gowe w pro­sty spo­sób umoż­li­wia pro­wa­dze­nie róż­no­rod­nego rodzaju dzia­łań w inter­ne­cie. Dzięki niemu budu­jemy i kształ­tu­jemy wize­ru­nek naszej marki, docie­ramy do nowych odbior­ców, a zara­zem zwięk­szamy sprze­daż.

Efek­tywna i w pełni legalna komu­ni­ka­cja bizne­sowa bez odpo­wied­niego pro­gramu do mailingu jest pra­wie nie­moż­liwa. Przy dużej bazie danych, szyb­kie i sku­teczne zarzą­dza­nie adre­sami użyt­kow­ni­ków jest reali­zo­wane tylko dzięki takim pro­gramom.

Wyko­rzy­stu­jąc różne opcje, które ofe­ruje pro­gram do mailingu, jeste­śmy w sta­nie przy­go­to­wać inte­re­su­jące gra­ficz­nie tre­ści. Następ­nie wysy­łać je mailem w opty­mal­nych cyklach sprze­dażowych, a zara­zem na bie­żąco moni­to­ro­wać ich sku­tecz­ność mar­ke­tingową.

Cechy sku­tecznego pro­gramu do mailingu

Program do mailingu musi zawie­rać:

  • dużą biblio­tekę sza­blo­nów e-mail;
  • opcję two­rze­nia i wysy­ła­nia wia­do­mo­ści e-mail w edy­to­rze;
  • opcje zarzą­dza­nia, prze­cho­wy­wa­nia i moni­to­ro­wa­nia listami adre­so­wymi;
  • auto­ma­ty­zo­wać dzia­ła­nia mar­ke­tingowe w kana­łach e-mail;
  • sys­tem umoż­li­wiający na bie­żąco spraw­dza­nie i ana­lizę danej kam­pa­nii mar­ke­tingowej.

Pole­cane pro­gramy do mailingu

Poni­żej przed­sta­wiamy pro­gramy, które w naszej oce­nie speł­niają więk­szość wymo­gów oraz mają wbu­do­wane nie­zbędne zaawan­so­wane opcje. Oczy­wi­ście pro­stota i łatwość w obsłu­dze miała także duże zna­cze­nie przy spo­rzą­dza­niu tej listy.

Pole­cane przez nas pro­gramy to:

  • FreshMail;
  • GetResponse;
  • ActiveCampaign;
  • MailerLite;
  • Exper­tSen­der.

Opty­malny program do mailingu powi­nien ofe­ro­wać wiele przy­dat­nych opcji, które posze­rzą i uspraw­nią komu­ni­ka­cję bizne­sową.

Wszyst­kie powyż­sze pro­gramy to nowo­cze­sne narzę­dzia do two­rze­nia e-maili i SMS do roz­bu­do­wa­nej bazy adre­so­wej klien­tów.

Dodat­kowo każdy użyt­kow­nik ma wspar­cie na każ­dym eta­pie korzy­sta­nia z pro­gramu.

Wypró­buj za darmo program do mailingu i zacznij bar­dziej anga­żo­wać swo­ich klien­tów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here